________________________________________________________________________________________________________________________________

 

KM 546/17

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lesku Tomasz Klucznik Kancelaria Komornicza zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że
w dniu 05 września 2019r. o godz. 13:00 w sali nr 113 Sądu Rejonowego w Lesku odbędzie się:

P I E R W S Z A   L I C Y T A C J A

nieruchomości w postaci: użytkowania wieczystego działek nr 46/4, 46/5, 46/6 i 46/7 o łącznej powierzchni 3,8103 ha zabudowanych budynkiem hotelowo - restauracyjnym, stanowiącym odrębną nieruchomość, murowanym, wolnostojącym, dwukondygnacyjnym, niepodpiwniczonym o łącznej powierzchni użytkowej 554,98 m.kw. Budynek posiada 34 miejsca noclegowe, wyposażony w instalacje: elektryczną, wody zimnej ze studni kopanej, kanalizacyjną, ogrzewanie elektryczne oraz kominki opalane drewnem. Nieruchomość jest położona w Hoczwi gm. Lesko, bezpośrednio przy drodze wojewódzkiej nr 893 Lesko - Cisna w użytkowaniu wieczystym spółki dłużnika, będącej jednocześnie właścicielką budynków. Nieruchomość posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Lesku nr KS1E/00032193/9.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 870.840,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 653.130,00 zł (cena wywoławcza zawiera podatek VAT obliczony wg stawki 23%).

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. kwotę 87.084,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu. Rękojmia może być wpłacona na konto kancelarii komornika nr 86 8642 1012 2003 1209 6263 0001.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją w dni powszednie w godzinach od 11:00 do 16:00, operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika oraz na stronie internetowej komornika sądowego www.komorniklesko1.pl

Sądowe akta postępowania egzekucyjnego można przeglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją w dni powszednie w godzinach od 12:00 do 14:00 w Wydziale Cywilnym SR w Lesku. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.