____________________________________________________________________________________________________

 

KM 441/05 

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lesku Tomasz Klucznik Kancelaria Komornicza zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że 
w dniu 29 listopada 2018r. o godz. 13:00 w sali nr 113 Sądu Rejonowego w Lesku odbędzie się:

D R U G A  L I C Y T A C J A

nieruchomości w postaci: działki nr 651 o powierzchni 0,2854 ha zabudowanej budynkiem paszarni bydła, zaadaptowanym na trzy mieszkania, posiadające osobne wejścia. Obiekt murowany z płaskim dachem, krytym papą, jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, bez strychu o łącznej powierzchni użytkowej 163,08 m.kw. Dostępne instalacje: energii elektrycznej, woda z własnej studni, kanalizacja przyłączona do szamba bezdopływowego. Nieruchomość położona jest w Krościenku obręb 0014 gm. Ustrzyki Dln. i stanowi własność dłużniczka:

Nieruchomość posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Lesku Wydział Zamiejscowy w Ustrzykach Dolnych nr KS2E/00028472/5.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 122.000,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę: 81.334,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. kwotę 12.200,00 zł najpóźniej do momentu rozpoczęcia licytacji w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu. Rękojmia może być wpłacona na konto kancelarii komornika nr 86 8642 1012 2003 1209 6263 0001. Po rozpoczęciu licytacji rękojmia nie będzie przyjmowana.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją w dni powszednie w godzinach od 12:00 do 14:00, elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika oraz na stronie internetowej komornika sądowego www.komorniklesko1.pl Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Operat Szacunkowy....

Zdjęcia......

___________________________________________________________________________________________________