________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 KM 1053/16 

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lesku Tomasz Klucznik Kancelaria Komornicza nr 1 w Lesku

zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że
w dniu 25 października 2019r. o godz. 09:20 w sali nr 10 Sądu Rejonowego w Lesku odbędzie się:

P I E R W S Z A   L I C Y T A C J A

nieruchomości w postaci: działki o numerze ewidencyjnym 345 o pow. 0,7091 ha, niezabudowanej, położonej w miejscowości Manasterzec obręb 1821035.0011 gmina Lesko, stanowiącej wg rejestru gruntów: grunty orne kl. IVa (0,2617 ha) oraz pastwiska trwałe kl. V i VI (0,4474 ha), będącej własnością dłużnika, posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Lesku nr KS1E/00000415/9. Działka położona jest na obszarach oznaczonych symbolem "M6" potencjalnego rozwoju - realizacja różnych form mieszkalnictwa, usług i rzemiosła.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 146.000,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 109.500,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. kwotę 14.600,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu. Rękojmia może być wpłacona na konto kancelarii komornika nr 86 8642 1012 2003 1209 6263 0001.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją w dni powszednie w godzinach od 10:00 do 16:00, operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika oraz na stronie internetowej komornika sądowego www.komorniklesko1.pl

Sądowe akta postępowania egzekucyjnego można przeglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją w dni powszednie w godzinach od 12:00 do 14:00 w Wydziale Cywilnym SR w Lesku. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 Operat szacunkowy 

________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

KM 150/19, KM 151/19 

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lesku Tomasz Klucznik Kancelaria Komornicza zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że 
w dniu 24 października 2019r. o godz. 14:30 w sali nr 113 Sądu Rejonowego w Lesku odbędzie się:


D R U G A L I C Y T A C J A

nieruchomości w postaci: działek gruntowych nr 340 i 348 o łącznej powierzchni 1,2558 ha położonych w Olszanicy powiat leski, stanowiących wg rejestru gruntów grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych oraz pastwiska trwałe, będących własnością spółki dłużnika:
posiadających założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Lesku nr KS1E/00026073/7.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 345.000,00 zł.


Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę: 230.000,00 zł.


Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj kwotę 34.500 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu. Rękojmia może być wpłacona na konto kancelarii komornika nr 86 8642 1012 2003 1209 6263 0001.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją w dni powszednie w godzinach od 12:00 do 16:00, elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika oraz na stronie internetowej komornika sądowego www.komorniklesko1.pl.

Sądowe akta postępowania egzekucyjnego można przeglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją w dni powszednie w godzinach od 12:00 do 14:00 w Wydziale Cywilnym SR w Lesku. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 Operat Szacunkowy 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

 

KM 150/19, KM 151/19

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lesku Tomasz Klucznik Kancelaria Komornicza zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że 
w dniu 24 października 2019r. o godz. 14:15 w sali nr 113 Sądu Rejonowego w Lesku odbędzie się:

D R U G A   L I C Y T A C J A

nieruchomości w postaci: użytkowania wieczystego działek o nr ewid. 1629, 1630 oraz 1631/2 o łącznej pow. 0,8229 ha położonych w Ustrzykach Dolnych obręb nr 0001.
1. Działka gruntowa nr 1629 o powierzchni 0,6414 ha stanowiąca wg rejestru gruntów tereny przemysłowe wraz z zabudową:
- budynkiem administracyjno - socjalnym o konstrukcji szkieletowej, prefabrykowanej, na fundamentach żelbetowych. Budynek czterokondygnacyjny, niepodpiwniczony o powierzchni użytkowej 1.080 m.kw. budynek zdewastowany, kwalifikuje się do remontu,
- halą przemysłową. Budynek jednokondygnacyjny, dwunawowy, niepodpiwniczony, zrealizowany w technologii prefabrykowanej o powierzchni użytkowej 3.000 m.kw. W hali znajduje się suwnica pomostowa o udźwigu 5T, budynek zdewastowany, kwalifikuje się do remontu,
- budynkiem magazynowym nr I o konstrukcji szkieletowej z kształtowników stalowych. Budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony o powierzchni użytkowej 309 m.kw. budynek zdewastowany, kwalifikuje się do remontu, 
2. Działka gruntowa nr 1630 o powierzchni 0,0841 ha stanowiąca wg rejestru gruntów tereny przemysłowe wraz z zabudową:
- budynkiem magazynowym nr II o konstrukcji szkieletowej z kształtowników stalowych. Budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony o powierzchni użytkowej 400 m.kw. budynek zdewastowany, kwalifikuje się do kapitalnego remontu.
3. Działka gruntowa nr 1631/2 o powierzchni 0,0974 ha stanowiąca wg rejestru gruntów drogi, będąca w całości utwardzonym placem manewrowym w użytkowaniu wieczystym spółki dłużnika, która jest jednocześnie właścicielem budynków, posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Lesku Wydział Zamiejscowy w Ustrzykach Dolnych KW nr KS2E/00027204/9.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 618.690,00 zł

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę: 412.460,00 zł, - (cena wywoławcza zawiera podatek VAT obliczony wg stawki 23%).

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. kwotę 61.869,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu. Rękojmia może być wpłacona na konto kancelarii komornika nr 86 8642 1012 2003 1209 6263 0001.

Sądowe akta postępowania egzekucyjnego można przeglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją w dni powszednie w godzinach od 12:00 do 14:00 w Wydziale Cywilnym SR w Lesku. Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją w dni powszednie w godzinach od 12:00 do 14:00, elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika oraz na stronie internetowej komornika sądowego www.komorniklesko1.pl.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 Operat Szacunkowy 

 

 Zdjęcia  

________________________________________________________________________________________________________________________________________