____________________________________________________________________________________________________

 

 KM 1067/18

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lesku Tomasz Klucznik Kancelaria Komornicza zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że
w dniu 18 lipca 2019r. o godz. 12:00 w sali nr 113 Sądu Rejonowego w Lesku odbędzie się:

D R U G A    L I C Y T A C J A

nieruchomości w postaci: działek nr 83/5 i 83/6 o łącznej powierzchni 0,1427 ha, położonych w Bachlawie obręb 0001 gm. Lesko w terenie oznaczonym symbolem M5 - istniejących zespołów zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej wraz z usługami, stanowiącej własność dłużnika, posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Lesku nr KS1E/00035422/5.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 22.958,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę: 15.306,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię wwysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. kwotę 2.295,80 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu. Rękojmia może być wpłacona na konto kancelarii komornika nr 86 8642 1012 2003 1209 6263 0001.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją w dni powszednie w godzinach od 11:00 do 16:00, operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika oraz na stronie internetowej komornika sądowego www.komorniklesko1.pl

Sądowe akta postępowania egzekucyjnego można przeglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją w dni powszednie w godzinach od 12:00 do 14:00 w Wydziale Cywilnym SR w Lesku. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Operat Szacunkowy 

 ______________________________________________________________________________________________________________________________________

 

KM 833/17


O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lesku Tomasz Klucznik Kancelaria Komornicza zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że
w dniu 13 sierpnia 2019r. o godz. 09:00 w sali nr 10 Sądu Rejonowego w Lesku odbędzie się:

D R U G A   L I C Y T A C J A

nieruchomości w postaci: działki o numerze ewidencyjnym 390, niezabudowanej, położonej w miejscowości Huzele obręb 182103_5.0007, gmina Lesko o powierzchni 1,7138 ha, stanowiącej wg rejestru gruntów: grunty orne kl. V (1,3807 ha) oraz lasy i grunty leśne (0,3331 ha), działki o numerze ewidencyjnym 392, niezabudowanej, położonej w miejscowości Huzele obręb 182103_5.0007, gmina Lesko o powierzchni 0,9592 ha, stanowiącej wg rejestru gruntów grunty orne kl. V (0,9592 ha), działki o numerze ewidencyjnym 393, niezabudowanej, położonej w miejscowości Huzele obręb 182103_5.0007, gmina Lesko o powierzchni 0,2078 ha, stanowiącej wg rejestru gruntów: grunty orne kl. IVb (0,2078 ha), będącej własnością dłużnika: Wiesława Barlewicza, posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Lesku nr KS1E/00004402/3.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 165.000,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę: 110.000,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. kwotę 16.500,00 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu. Rękojmia może być wpłacona na konto kancelarii komornika nr 86 8642 1012 2003 1209 6263 0001.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją w dni powszednie w godzinach od 11:00 do 16:00, operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika oraz na stronie internetowej komornika sądowego www.komorniklesko1.pl

Sądowe akta postępowania egzekucyjnego można przeglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją w dni powszednie w godzinach od 12:00 do 14:00 w Wydziale Cywilnym SR w Lesku. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Operat Szacunkowy 

 

 Zdjęcia 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________