____________________________________________________________________________________________________

 

KM 833/17


O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lesku Tomasz Klucznik Kancelaria Komornicza zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że
w dniu 07 maja 2019r. o godz. 09:15 w sali nr 10 Sądu Rejonowego w Lesku odbędzie się:

P I E R W S Z A   L I C Y T A C J A

nieruchomości w postaci: działki o numerze ewidencyjnym 390, niezabudowanej, położonej w miejscowości Huzele obręb 182103_5.0007, gmina Lesko o powierzchni 1,7138 ha, stanowiącej wg rejestru gruntów: grunty orne kl. V (1,3807 ha) oraz lasy i grunty leśne (0,3331 ha), działki o numerze ewidencyjnym 392, niezabudowanej, położonej w miejscowości Huzele obręb 182103_5.0007, gmina Lesko o powierzchni 0,9592 ha, stanowiącej wg rejestru gruntów grunty orne kl. V (0,9592 ha), działki o numerze ewidencyjnym 393, niezabudowanej, położonej w miejscowości Huzele obręb 182103_5.0007, gmina Lesko o powierzchni 0,2078 ha, stanowiącej wg rejestru gruntów: grunty orne kl. IVb (0,2078 ha), będącej własnością dłużnika, posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Lesku nr KS1E/00004402/3.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 165.000,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 123.750,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. kwotę 16.500,0 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu. Rękojmia może być wpłacona na konto kancelarii komornika nr 86 8642 1012 2003 1209 6263 0001.

Jednocześnie zawiadamiam, że nabywcą nieruchomości może zostać zgodnie z art. 2a ust. 1 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U. 2003 Nr 64 poz. 592 z późniejszymi zmianami) wyłącznie rolnik indywidualny lub osoba, która uzyska zgodę Prezesa Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa wydaną w trybie art. 2a ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U. 2003 Nr 64 poz. 592 z późniejszymi zmianami).

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją w dni powszednie w godzinach od 11:00 do 16:00, operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika oraz na stronie internetowej komornika sądowego www.komorniklesko1.pl
Sądowe akta postępowania egzekucyjnego można przeglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją w dni powszednie w godzinach od 12:00 do 14:00 w Wydziale Cywilnym SR w Lesku. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Operat....

Zdjęcia....

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________

KM 141/18


O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lesku Tomasz Klucznik Kancelaria Komornicza zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że
w dniu 16 maja 2019r. o godz.13:00 w sali nr 113 Sądu Rejonowego w Lesku odbędzie się:

P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A

nieruchomości w postaci: działki nr 117/2 o pow. 0,4378 ha położonej w Terce obręb 0018 gm. Solina, stanowiącej wg rejestru gruntów grunty grunty orne, będącej własnością dłużniczka, posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Lesku nr KS1E/00034416/3.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 14.748,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 11.061,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. kwotę 1.474,80 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu. Rękojmia może być wpłacona na konto kancelarii komornika nr 86 8642 1012 2003 1209 6263 0001.

Jednocześnie zawiadamiam, że nabywcą nieruchomości może zostać zgodnie z art. 2a ust. 1 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U. 2003 Nr 64 poz. 592 z późniejszymi zmianami) wyłącznie rolnik indywidualny lub osoba, która uzyska zgodę Prezesa Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa wydaną w trybie art. 2a ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U. 2003 Nr 64 poz. 592 z późniejszymi zmianami).

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją w dni powszednie w godzinach od 11:00 do 16:00, operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika oraz na stronie internetowej komornika sądowego www.komorniklesko1.pl

Sądowe akta postępowania egzekucyjnego można przeglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją w dni powszednie w godzinach od 12:00 do 14:00 w Wydziale Cywilnym SR w Lesku. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

 Operat Szacunkowy ... 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________