__________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Km 84/22

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lesku Tomasz Klucznik Kancelaria Komornicza nr 1 w Lesku zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że
w dniu 26 października 2023r. o godz. 09:45 w sali nr 113 Sądu Rejonowego w Lesku odbędzie się:

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A

nieruchomości w postaci: działki nr 96/1 o pow. 0,0188 ha, położonej w Polańczyku obręb 0011 gm. Solina. Działka leży w obszarze gdzie obowiązuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego a działka nr 96/1 z obrębu Polańczyk 0011 gm. Solina leży w terenie oznaczonym symbolem 9.U - terenów zabudowy usługowej oraz 17.KD terenów komunikacji - drogi publiczne klasy dojazdowej i stanowi własność spółki dłużnika. Nieruchomość posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Lesku nr KS1E/00033736/5.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 45.177,90 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 33.883,43 zł - cena zawiera podatek od towarów i usług liczony wg stawki 23%.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. kwotę 4.517,79 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu. Rękojmia może być wpłacona na konto kancelarii komornika nr 95 1240 2340 1111 0010 9610 3644.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją w dni powszednie w godzinach od 10:00 do 16:00, operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika oraz na stronie internetowej komornika sądowego www.komorniklesko1.pl

Sądowe akta postępowania egzekucyjnego można przeglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją w dni powszednie w godzinach od 12:00 do 14:00 w Wydziale Cywilnym SR w Lesku. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 Operat Szacunkowy....

 Zdjęcia.....

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________