____________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Km 270/20

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lesku Tomasz Klucznik Kancelaria Komornicza nr 1 w Lesku zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że
w dniu 15 grudnia 2022r. o godz. 13:30 w sali nr 113 Sądu Rejonowego w Lesku odbędzie się:

D R U G A   L I C Y T A C J A

nieruchomości w postaci: działki gruntowej nr 18/1 o powierzchni 0,3110 ha, zabudowanej budynkiem mieszkalnym, wolnostojącym, jednorodzinnym, murowanym w całości podpiwniczonym z dachem dwuspadowym krytym blachą. Budynek parterowy z niewykończonym poddaszem użytkowym. Łączna powierzchnia użytkowa budynku 177,88 m.kw. Nieruchomość położona jest w miejscowości Wola Matiaszowa nr 7A gm. Solina obręb 0022, stanowi własność na zasadzie małżeńskiej wspólności ustawowej dłużników i posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Lesku nr KS1E/00034794/6.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 473.000,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę: 315.333,33 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. kwotę 47.300,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu. Rękojmia może być wpłacona na konto kancelarii komornika nr 95 1240 2340 1111 0010 9610 3644.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją w dni powszednie w godzinach od 14:00 do 16:00, operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika oraz na stronie internetowej komornika sądowego www.komorniklesko1.pl

Sądowe akta postępowania egzekucyjnego można przeglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją w dni powszednie w godzinach od 12:00 do 14:00 w Wydziale Cywilnym SR w Lesku. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Operat Szacunkowy....

Zdjęcia.....

 

______________________________________________________________________________________________________________________________

 

KM 211/21, KM 450/21

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lesku Tomasz Klucznik Kancelaria Komornicza nr 1 w Lesku zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że
w dniu 15 grudnia 2022r. o godz. 14:15 w sali nr 113 Sądu Rejonowego w Lesku odbędzie się:

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A

nieruchomości w postaci: działek nr 97/4 i 96/1 o łącznej powierzchni 0,0553 ha, stanowiących kompleks, zabudowany budynkiem mieszkalnym, murowanym, wolnostojącym, niepodpiwniczonym, parterowym z poddaszem użytkowym o łącznej powierzchni użytkowej 101,53 m.kw. położonych w miejscowości Postołów, gm. Lesko, stanowiącej własność dłużnika, posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Lesku nr KS1E/00031839/3.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 379.108,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 284.331,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. kwotę 37.910,80 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu. Rękojmia może być wpłacona na konto kancelarii komornika nr 95 1240 2340 1111 0010 9610 3644.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją w dni powszednie w godzinach od 10:00 do 14:00, operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika oraz na stronie internetowej komornika sądowego www.komorniklesko1.pl

Sądowe akta postępowania egzekucyjnego można przeglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją w dni powszednie w godzinach od 12:00 do 14:00 w Wydziale Cywilnym SR w Lesku. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Operat Szacunkowy.....

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________