Sygn.akt  Km 270/20


O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lesku Tomasz Klucznik Kancelaria Komornicza nr 1 w Lesku zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że

w dniu 19 kwietnia 2024r. o godz. 13:20 w sali nr 10 Sądu Rejonowego w Lesku odbędzie się:

D R U G A    L I C Y T A C J Anieruchomości w postaci: działki gruntowej nr 18/1 o powierzchni 0,3110 ha, zabudowanej budynkiem mieszkalnym, wolnostojącym, jednorodzinnym, murowanym w całości podpiwniczonym z dachem dwuspadowym krytym blachą. Budynek parterowy z niewykończonym poddaszem użytkowym. Łączna powierzchnia użytkowa budynku 177,88 m.kw. Nieruchomość położona jest w miejscowości Wola Matiaszowa nr 7A gm. Solina obręb 0022,  stanowi własność na zasadzie małżeńskiej wspólności ustawowej dłużników Artura Baraniewicza i Renaty Baraniewicz i posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Lesku nr KS1E/00034794/6.
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 473.000,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę:      315.333,33 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. kwotę 47.300,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu. Rękojmia może być wpłacona na konto kancelarii komornika nr 95 1240 2340 1111 0010 9610 3644.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją w dni powszednie w godzinach od 12:00 do 14:00, operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika oraz na stronie internetowej komornika sądowego www.komorniklesko1.pl
Sądowe akta postępowania egzekucyjnego można przeglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją w dni powszednie w godzinach od 12:00 do 14:00 w Wydziale Cywilnym SR w Lesku. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________