______________________________________________________________________________________________________________________________________

 

KM 117/18


O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lesku Tomasz Klucznik Kancelaria Komornicza zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że
w dniu 16 maja 2019r. o godz. 13:15 w sali nr 113 Sądu Rejonowego w Lesku odbędzie się:

P I E R W S Z A   L I C Y T A C J A

ułamkowej części nieruchomości w postaci: udziału 1/3 części działki nr 1052/3 o powierzchni 0,0911 ha, zabudowanej murowanym, dwupiętrowym budynkiem mieszkalnym, krytym dachem dwuspadowym, pokrytym eternitem. Powierzchnia użytkowa budynku 225,95 m.kw. powierzchnia zabudowy 109,50 m.kw. Nieruchomość jest położona w Średniej Wsi obręb 0013 gm. Lesko, stanowi własność dłużnika:

posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Lesku nr KS1E/00013767/5.

Udział 1/3 część nieruchomości przypadający dłużnikowi oszacowany jest na kwotę: 55.747,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 41.810,25 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu. Rękojmia może być wpłacona na konto kancelarii komornika nr 86 8642 1012 2003 1209 6263 0001.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją w dni powszednie w godzinach od 14:00 do 16:00, operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika oraz na stronie internetowej komornika sądowego www.komorniklesko1.pl

Sądowe akta postępowania egzekucyjnego można przeglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją w dni powszednie w godzinach od 12:00 do 14:00 w Wydziale Cywilnym SR w Lesku. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Operat szacunkowy....