____________________________________________________________________________________________________

 

Sygn. akt KM 594/17 

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lesku Tomasz Klucznik Kancelaria Komornicza zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że
w dniu 16 października 2018r. o godz. 10:40 w sali nr 10 Sądu Rejonowego w Lesku odbędzie się:

P I E R W S Z A   L I C Y T A C J A

ułamkowej nieruchomości w postaci: udziału 23/80 części własności lokalu mieszkalnego nr 2
o łącznej powierzchni użytkowej 40,30 m.kw., położonego w miejscowości Dołżyca nr 22 gm. Cisna, stanowiącego własność dłużnika:
posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Lesku nr KS1E/00031281/6. Ze współwłasnością lokalu związany jest przypadający dłużnikowi udział 1587/48800 części działki nr 241/5 oraz części wspólnych budynku nr 22 położonych w Dołżycy nr KW KS1E/00031194/9.

Udział w nieruchomości oszacowany jest na kwotę: 13.857,50 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 10.394,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. kwotę 1.385,75 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu. Rękojmia może być wpłacona na konto kancelarii komornika nr 86 8642 1012 2003 1209 6263 0001.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją w dni powszednie w godzinach od 14:00 do 15:00, operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika oraz na stronie internetowej komornika sądowego www.komorniklesko1.pl 

Sądowe akta postępowania egzekucyjnego można przeglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją w dni powszednie w godzinach od 12:00 do 14:00 w Wydziale Cywilnym SR w Lesku. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

____________________________________________________________________________________________________