____________________________________________________________________________________________________________________________________

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

___________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

Sygn.akt Km 833/17O B W I E S Z C Z E N I EKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lesku Tomasz Klucznik Kancelaria Komornicza nr 1 w Lesku zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że
w dniu 19 stycznia 2024r. o godz. 13:20 w sali nr 10 Sądu Rejonowego w Lesku odbędzie się:

P I E R W S Z A    L I C Y T A C J Anieruchomości w postaci: działki nr 1322/21 o powierzchni 0,2599 ha, zabudowanej budynkiem magazynowym, wolnostojącym o powierzchni użytkowej 563 m.kw. wraz z dobudowaną do niego wiatą stalową o powierzchni użytkowej 57 m.kw.  Powyższa działka położona jest w Lesku powiat Leski obręb Lesko nr 0001 i jest własnością na zasadzie małżeńskiej wspólności ustawowej dłużników Anny Barlewicz oraz Wiesława Barlewicza. Nieruchomość ujawniona jest w Księdze Wieczystej KW KS1E/00026674/0 prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Lesku.
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 396.211,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę:      297.158,25 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. kwotę 39.621,10 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu. Rękojmia może być wpłacona na konto kancelarii komornika nr 95 1240 2340 1111 0010 9610 3644.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją w dni powszednie w godzinach od 12:00 do 16:00, operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika oraz na stronie internetowej komornika sądowego www.komorniklesko1.pl
Sądowe akta postępowania egzekucyjnego można przeglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją w dni powszednie w godzinach od 12:00 do 14:00 w Wydziale Cywilnym SR w Lesku. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.