____________________________________________________________________________________________________________________________________

 
Sygn.akt Km 79/23                                                              O B W I E S Z C Z E N I E
   Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lesku Tomasz Klucznik Kancelaria Komornicza nr 1 w Lesku zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że
                                            w dniu 24 listopada 2023r. o godz. 13:20 w sali nr 10 Sądu Rejonowego w Lesku odbędzie się:
                                                                             P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A
nieruchomości: działek nr: 1901, 1899/1, 1899/2, 1899/3, 1899/4, 1899/5 o łącznej powierzchni 1,2775 ha  położonych w Ustrzykach Dolnych obręb 0001 przy ul.  Fabrycznej:
1. Działka gruntowa nr 1899/1 o powierzchni 0,0827 ha stanowiąca wg rejestru gruntów tereny przemysłowe  wraz z zabudową:
 - budynkiem produkcyjnym nr ewidencyjny 849 o konstrukcji murowanej, na fundamentach betonowych. Budynek w części trzykondygnacyjny w części dwukondygnacyjny, częściowo podpiwniczony o powierzchni użytkowej ok. 885,00 m.kw. Budynek w złym stanie technicznym o znacznym stopniu zużycia technicznego i funkcjonalnego. Pomiędzy budynkiem nr 849 a budynkiem nr 851 na działce nr 1899/3 wybudowany jest napowietrzny łącznik komunikujący budynki ze sobą.
 2. Działka gruntowa nr 1899/2 o powierzchni 0,4100 ha stanowiąca wg rejestru gruntów tereny przemysłowe  wraz z zabudową:
 - budynkiem produkcyjnym nr ewidencyjny 851 o konstrukcji murowanej, na fundamentach betonowych. Budynek dwukondygnacyjny o powierzchni użytkowej ok. 776,00 m.kw. Budynek w złym stanie technicznym o znacznym stopniu zużycia technicznego i funkcjonalnego. Na działce znajduje się utwardzony plac betonowy jako pozostałość po budynku nr ewidencyjny 850.
3. Działka gruntowa nr 1899/3 o powierzchni 0,3913 ha stanowiąca wg rejestru gruntów tereny przemysłowe  wraz z zabudową:
 - budynkiem wolnostojącym nr ewidencyjny 853 o konstrukcji murowanej. Budynek o powierzchni użytkowej 8,55 m.kw. Budynek w złym stanie technicznym posiada duże pionowe pęknięcie w ścianie nośnej o znacznym stopniu zużycia technicznego i funkcjonalnego.
 - budynkiem pełniącym funkcję stolarni oraz magazynu nr ewidencyjny 854 o konstrukcji murowanej na fundamencie betonowym, niepodpiwniczonym  o wysokości kondygnacji 5,40 m. Budynek o powierzchni użytkowej 93 m.kw. Budynek w złym stanie technicznym posiada duże pionowe pęknięcie w ścianie nośnej o znacznym stopniu zużycia technicznego i funkcjonalnego.
 - budynkiem magazynowym nr ewidencyjny 856 o konstrukcji murowanej w części na stopie żelbetowym prefabrykowanym, niepodpiwniczonym. Budynek o powierzchni zabudowy 76 m.kw. Budynek w awaryjnym stanie technicznym z dużą dziurą w ścianie nośnej, pękniętym filarem podtrzymującym strop, grożący zawaleniem, nadaje się do rozbiórki.
4. Działka gruntowa nr 1899/4 o powierzchni 0,1735 ha stanowiąca wg rejestru gruntów tereny przemysłowe  wraz z zabudową:
 - budynkiem wagi nr ewidencyjny 852 o konstrukcji murowanej na betonowym fundamencie. Budynek o powierzchni użytkowej 8,00 m.kw. Budynek w złym stanie technicznym posiada duże pionowe pęknięcie w ścianie nośnej o znacznym stopniu zużycia technicznego i funkcjonalnego.
5. Działka gruntowa nr 1899/5 o powierzchni 0,0438 ha stanowiąca wg rejestru gruntów tereny przemysłowe niezabudowana, pełniąca funkcję drogi wewnętrznej kompleksu, utwardzona płytami betonowymi.
6. Działka gruntowa nr 1901 o powierzchni 0,1762 ha stanowiąca wg rejestru gruntów tereny przemysłowe niezabudowana, stanowiących własność spółki dłużnika: APT One Sp. z o.o. posiadających założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Lesku Wydział Zamiejscowy w Ustrzykach Dolnych nr KS2E/00025763/1.
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 1 718 641,10 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę:  
1 288 980,83   zł. Do sumy oszacowania oraz ceny wywoławczej działki nr 1901 doliczony został podatek od towarów i usług wg stawki 23% .
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. kwotę 171.864,11 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu. Rękojmia może być wpłacona na konto kancelarii komornika nr 95 1240 2340 1111 0010 9610 3644.
Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją w dni powszednie w godzinach od 12:00 do 14:00, operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika oraz na stronie internetowej komornika sądowego www.komorniklesko1.pl
Sądowe akta postępowania egzekucyjnego można przeglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją w dni powszednie w godzinach od 12:00 do 14:00 w Wydziale Cywilnym SR w Lesku. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

 

             

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

___________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Sygn.akt Km 434/22


O B W I E S Z C Z E N I E

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lesku Tomasz Klucznik Kancelaria Komornicza nr 1 w Lesku zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że
w dniu 18 grudnia 2023r. o godz. 10:20 w sali nr 10 Sądu Rejonowego w Lesku odbędzie się:      

D R U G A    L I C Y T A C J A

nieruchomości w postaci: użytkowania wieczystego działek o nr ewid. 1629, 1630 oraz 1631/2  o łącznej pow. 0,8229 ha położonych w Ustrzykach Dolnych obręb nr 0001.
1. Działka gruntowa nr 1629 o powierzchni 0,6414 ha stanowiąca wg rejestru gruntów tereny przemysłowe  wraz z zabudową:
 - budynkiem biurowym  o konstrukcji szkieletowej, prefabrykowanej, na fundamentach żelbetowych. Budynek czterokondygnacyjny, niepodpiwniczony o powierzchni użytkowej 980,00 m.kw. Budynek kwalifikuje się do remontu,
- halą przemysłową. Budynek jednokondygnacyjny, dwunawowy, niepodpiwniczony, zrealizowany w technologii prefabrykowanej o powierzchni użytkowej 3.198,00 m.kw. W hali znajduje się suwnica pomostowa o udźwigu 5T, budynek kwalifikuje się do remontu,
- częścią budynku hali mniejszej o konstrukcji szkieletowej z kształtowników stalowych. Budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony o łącznej powierzchni użytkowej 669 m.kw. Budynek kwalifikuje się do remontu,  
2. Działka gruntowa nr 1630 o powierzchni 0,0841 ha stanowiąca wg rejestru gruntów tereny przemysłowe wraz z zabudową:
 - częścią budynku hali mniejszej o konstrukcji szkieletowej z kształtowników stalowych. Budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony o łącznej powierzchni użytkowej 669 m.kw. Budynek kwalifikuje się do remontu.
3. Działka gruntowa nr 1631/2 o powierzchni 0,0974 ha stanowiąca wg rejestru gruntów tereny przemysłowe i drogi, będąca w całości utwardzonym placem manewrowym w użytkowaniu wieczystym spółki dłużnika: Olszanex  sp. z o.o., która jest jednocześnie właścicielem budynków, posiadających założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Lesku Wydział Zamiejscowy w Ustrzykach Dolnych KW nr KS2E/00027204/9.
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 3.495.511,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę: 2.330.340,67 zł.
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. kwotę 349.551,10 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu. Rękojmia może być wpłacona na konto kancelarii komornika nr 95 1240 2340 1111 0010 9610 3644. Sądowe akta postępowania egzekucyjnego można przeglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją w dni powszednie w godzinach od 12:00 do 14:00 w Wydziale Cywilnym SR w Lesku. Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją w dni powszednie w godzinach od 12:00 do 14:00, elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika oraz na stronie internetowej komornika sądowego www.komorniklesko1.pl  Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

 

              

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

Sygn.akt Km 434/22

 


O B W I E S Z C Z E N I E

 


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lesku Tomasz Klucznik Kancelaria Komornicza nr 1 w Lesku zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że
w dniu 18 grudnia 2023r. o godz. 10:30 w sali nr 10 Sądu Rejonowego w Lesku odbędzie się:


D R U G A    L I C Y T A C J A

 

nieruchomości w postaci:
1. Działki gruntowej nr 340 o powierzchni 1,0057 ha, stanowiącej wg rejestru gruntów tereny przemysłowe (0,7264 ha) oraz grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych (0,2793) ha wraz z zabudową:
- budynkiem magazynowym wolnostojącym, niepodpiwniczonym, konstrukcji murowanej o powierzchni użytkowej 175 m. kw. z dobudowaną wiatą o powierzchni użytkowej 162 m.kw.
2. Działki gruntowej nr 348 o powierzchni 0,2501 ha stanowiącej wg rejestru gruntów pastwiska trwałe, stanowiących własność spółki dłużnika: Olszanex  sp. z o.o. posiadających założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Lesku nr KS1E/00026073/7.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 290.414,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę:      193.609,33 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. kwotę 29.041,40 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu. Rękojmia może być wpłacona na konto kancelarii komornika nr 95 1240 2340 1111 0010 9610 3644.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją w dni powszednie w godzinach od 12:00 do 14:00, operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika oraz na stronie internetowej komornika sądowego www.komorniklesko1.pl
Sądowe akta postępowania egzekucyjnego można przeglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją w dni powszednie w godzinach od 12:00 do 14:00 w Wydziale Cywilnym SR w Lesku. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

 

                                     

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________